Przejdź do treści

Warunki korzystania

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Odwiedzający / użytkownik stron oraz usług witryny internetowej spółki Sarantis Polska S.A. należącej do Grupy Sarantis zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z niniejszym regulaminem, a w przypadku niewyrażenia zgody na przewidziane w nim warunki, nie może korzystać z witryny. W przeciwnym razie przyjmuje się, że odwiedzający / użytkownik akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie i udziela swojej zgody. O ile na danej stronie w sposób wyraźny nie wskazano inaczej, to informacje o charakterze prawnym i warunki zawarte w niniejszym regulaminie obowiązują w odniesieniu do wszystkich witryn spółki Sarantis Polska S.A.

Spółka Sarantis Polska S.A. nie odpowiada za żadne działania podjęte przez osobę lub organizację, niezależnie od miejsca, w którym taka osoba lub organizacja się znajduje, będące bezpośrednio lub pośrednio wynikiem informacji zawartych w niniejszej witrynie lub dostępnych za jej pośrednictwem, niezależnie od tego, czy takie informacje przekazuje spółka Sarantis Polska S.A. czy jakakolwiek inna osoba trzecia. Żadna z treści zamieszczonych w niniejszej witrynie nie może być interpretowana jako porada bądź rekomendacja i niniejszej witryny nie należy traktować jako podstawy do podejmowania jakiejkolwiek decyzji bądź działania. Informacje zamieszczone w niniejszej witrynie nie zawsze są w pełni aktualne i z tego względu podaje się w takim kształcie, w jakim istnieją i są dostępne. Spółka Sarantis Polska S.A. nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, w odniesieniu do treści zamieszczonych w niniejszej witrynie, w tym m.in. co do ich aktualności, dokładności, kompletności lub przydatności do określonego celu, ani że rezultat otrzymany w wyniku korzystania z niniejszej witryny będzie wolny od błędów bądź wiarygodny. Odwiedzający / użytkownik zgadza się, iż korzystanie z informacji otrzymanych lub pobranych z pośrednictwem niniejszej witryny lub za jej pośrednictwem odbywa się wedle jego własnego uznania i na jego odpowiedzialność.

Wchodząc w niniejszą witrynę internetową, odwiedzający/użytkownik stron i usług witryny internetowej spółki Sarantis Polska S.A. akceptuje fakt, że korzysta z niej na swoje własne ryzyko, oraz że żadna ze stron uczestniczących w tworzeniu, przygotowaniu i opublikowaniu niniejszej witryny internetowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Zaznacza się przykładowo, że niniejsza witryna nie ponosi odpowiedzialności m.in. z tytułu jakichkolwiek szkód bezpośrednich, ubocznych, następczych lub pośrednich, ani z tytułu jakichkolwiek kosztów lub wydatków (w tym honorariów adwokackich, honorariów rzeczoznawców bądź innych kosztów) mogących wyniknąć w sposób bezpośredni lub pośredni z dostępu do niniejszej witryny internetowej, korzystania z niej lub poruszania się po niej bądź z pobrania z niniejszej witryny dowolnego materiału, tekstu, danych, obrazów, plików wideo lub audio, w tym z jakiegokolwiek zdarzenia wywołanego przez wirus, błędu w oprogramowaniu, działania lub zaniechania ze strony człowieka, z niewłaściwego działania systemu komputerowego, linii telefonicznej, sprzętu komputerowego, oprogramowania, programu lub z jakiegokolwiek innego błędu, pominięcia lub opóźnienia w przesyle z komputera albo z połączenia sieciowego.

Spółka Sarantis Polska S.A. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia tego, aby informacje oraz wszystkie treści były w jak największym stopniu dokładne, przejrzyste, terminowo przekazywane, kompletne i dostępne, przy czym nie udziela żadnych gwarancji, a zatem nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. W żadnym przypadku, włączając w to przypadek zaniechania, spółka Sarantis Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za żadną szkodę powstałą po stronie odwiedzającego/użytkownika z powodu korzystania z niniejszej witryny internetowej.

Użytkownik, który postanowi bazować na informacjach zamieszczanych w witrynie, robi to na swoją własną odpowiedzialności i spółka Sarantis Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za żadną szkodę poniesioną przez użytkownika na skutek korzystania z takich informacji.

ZAKAZ PONOWNEGO OPUBLIKOWANIA

O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, z zastrzeżeniem wszystkich praw, prawa autorskie odnośnie niniejszej witryny internetowej, włączając w to m.in. wszystkie dokumenty, pliki, teksty, obrazy, elementy graficzne i dodatkowe, które są w niej zawarte i składają się na ogólny wygląd witryny, są prawami autorskimi Grupy Sarantis, spółki Sarantis Polska lub GR. SARANTIS S.A. Spółka Sarantis Polska S.A. lub GR. SARANTIS S.A. upoważnia użytkownika do kopiowania i drukowania fragmentów lub dokumentów z niniejszej witryny (z wyjątkiem treści należących do osób trzecich i oznaczonych jako takie) w celu ich wykorzystania przez niego w celach niekomercyjnych pod warunkiem, że na uzyskanej w ten sposób kopii lub fragmencie dokumentów lub stron zachowane będą wszystkie zawarte w/na nich informacje o prawach autorskich bądź inne informacje o własności wraz z zastrzeżeniami. Bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Sarantis Polska S.A. lub GR. SARANTIS S.A. nie można używać ani zwielokrotniać żadnych logo spółki Sarantis Polska S.A. lub GR. SARANTIS S.A. ani znaków towarowych. O ile nie zaznaczono inaczej, zakazane jest zwielokrotnianie treści niniejszej witryny w części lub w całości w jakiejkolwiek formie, włączając w to podglądy (ang. framing), tworzenie dzieł produkcyjnych w oparciu o witrynę i / lub zawarte w niej treści, integrowanie z innymi witrynami, systemy elektronicznego wyszukiwania informacji. Bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Sarantis Polska S.A. lub GR. SARANTIS S.A. w żadnej innej witrynie internetowej nie można umieszczać odsyłaczy do niniejszej witryny internetowej. Z wyjątkiem niniejszej ograniczonej licencji, żadnych treści zamieszczonych w niniejszej witrynie nie należy interpretować jako gwarancji jakichkolwiek innych praw lub licencji w odniesieniu do któregokolwiek prawa autorskiego, patentu lub znaku towarowego spółki Sarantis Polska S.A. lub GR. SARANTIS S.A. albo osoby trzeciej. Wszystkie nazwy produktów wymienione w niniejszej witrynie są znakami towarowymi Grupy SARANTIS, z wyjątkiem tych marek, które wskazano jako należące do innych firm.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Wszystkie treści zawarte w niniejszej witrynie internetowej, w tym m.in. teksty, nazwy, znaki towarowe, logo, elementy graficzne, ilustracje, zdjęcia, pliki wideo lub audio oraz ogólnie rzecz biorąc wszelkiego rodzaju pliki stanowią własność intelektualną spółki Sarantis Polska S.A. lub GR. SARANTIS S.A. i podlegają krajowym i międzynarodowym przepisom dotyczącym własności intelektualnej, z wyjątkiem jednoznacznie uznanych praw osób trzecich. A zatem, o ile nie zaznaczono inaczej w niniejszym regulaminie, bez wyraźnej, uprzedniej zgody spółki Sarantis Polska S.A. lub GR. SARANTIS S.A. zwielokrotnianie, ponowne opublikowanie, kopiowanie, przechowywanie, sprzedawanie, przesyłanie, rozprowadzanie, publiczne udostępnianie, wykonywanie, pobieranie, tłumaczenie i zmienianie owych treści w jakikolwiek sposób w całości lub w części jest jednoznacznie zabronione. Użytkownik/odwiedzający przyjmuje do wiadomości, że cała zawartość stron niniejszej witryny stanowi zarejestrowany znak towarowy lub własność intelektualną spółki Sarantis Polska S.A. albo GR. SARANTIS S.A. lub osób trzecich (wykorzystywana na mocy umowy licencyjnej), a zatem nieuprawnione jej wykorzystywanie może podlegać karze lub grzywnie.

PRAWO DO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Żadne informacje przekazane spółce Sarantis Polska S.A. przez użytkownika witryny (w tym m.in. informacje osobowe, wiedza specjalistyczna know-how, komentarze, pomysły, techniki, wyimki i inne podobne informacje) nie są uznawane za poufne. Spółka Sarantis Polska S.A. może bez ograniczeń ujawniać, kopiować i wykorzystywać wszelkie takie informacje w dowolnym celu. W żadnym przypadku spółka Sarantis Polska S.A. nie uniemożliwi wykorzystania takich informacji na potrzeby opracowywania, produkcji i promowania swoich produktów.

WITRYNY I TREŚCI NALEŻĄCE DO OSÓB TRZECICH

Niniejsza witryna internetowa może zawierać treści stanowiące własność osób trzecich (np. artykuły, dane lub wyimki) i może również zawierać hiperłącza do witryn internetowych będących własnością osób trzecich. Spółka Sarantis Polska S.A. podaje treści i odsyłacze do takich osób trzecich dla wygody swoich użytkowników. Spółka Sarantis Polska S.A. nie ma kontroli nad witrynami internetowymi będącymi własnością osób trzecich ani nad zamieszczonymi w nich treściami, które są dostępne z niniejszej witryny lub udostępnione w niniejszej witrynie, a zatem spółka Sarantis Polska S.A. nie wyraża swojego poparcia dla takich witryn lub treści stanowiących własność osób trzecich, nie finansuje ich, nie udziela im informacji ani w inny sposób nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za takie witryny lub treści. W szczególności spółka Sarantis Polska S.A. nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z tytułu roszczenia wynikającego z tego, iż treści należące do osób trzecich (niezależnie od tego, czy zostały opublikowane w tej lub jakiejkolwiek innej witrynie internetowej) naruszają prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby lub przeczą odpowiedzialności wynikającej z informacji lub opinii zamieszczonej w niniejszej witrynie lub z treści należących do osób trzecich.

Hiperłącza:

Pomimo iż niniejsza witryna internetowa może zawierać odsyłacze do innych witryn internetowych, to nie ponosi odpowiedzialności za treści i usługi oferowane w innych witrynach, do których odsyłacze zamieszcza, ani nie gwarantuje dostępności takich innych witryn. O ile nie zostało to w sposób wyraźny zaznaczone w niniejszym dokumencie, spółka Sarantis Polska S.A. odżegnuje się od wszelkiego bezpośredniego lub pośredniego poparcia lub aprobaty dla witryn, do których odsyłacze zamieszcza, powiązania z takimi witrynami, sponsorowania lub współpracy z takimi witrynami. Wchodząc w niniejszą witrynę, odwiedzający/użytkownik przyjmuje do wiadomości, że spółka Sarantis Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy, które mogą pojawić się podczas wizyty w witrynach/korzystania z witryn, ponieważ taka odpowiedzialność leży wyłącznie w sferze odpowiedzialności odnośnych witryn.

WYKORZYSTYWANIE OPROGRAMOWANIA

Korzystanie z oprogramowania pobranego z niniejszej witryny internetowej odbywa się wyłącznie wedle uznania użytkownika i dokonanej przez niego oceny potencjalnych zagrożeń. Należy upewnić się, że oprogramowanie pobierane z niniejszej witryny na komputer osobisty nadaje się do użytku na takim komputerze i nie zawiera wirusów.

ZMIANY W WITRYNIE – ZMIANA REGULAMINU

Spółka Sarantis Polska S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania dowolnej części lub całości witryny w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Pomimo tego spółka Sarantis Polska S.A. nie ma obowiązku aktualizowania witryny. Użytkownicy niniejszej witryny nie są uprawnieni do kompensaty z powodu niemożności korzystania z usług oferowanych przez niniejszą witrynę.

Spółka Sarantis Polska S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania przeglądu bieżących informacji prawnych w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez uprzedniego powiadamiania i bez zobowiązania w tym zakresie. Użytkownicy / odwiedzający zobowiązani są zawsze sprawdzić, czy nie wprowadzono zmian, i jeżeli nadal korzystają z witryny, to w każdym przypadku przyjmuje się, iż akceptują tak zmodyfikowane warunki. W przeciwnym razie zobowiązani są powstrzymać się od odwiedzania / korzystania z niniejszej witryny.

NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE

Możemy wykorzystywać informacje, które na Państwa temat gromadzimy i/lub otrzymujemy w celu prowadzenia dochodzenia w sprawie działalności nielegalnej lub zagrażającej naszej sieci lub w inny sposób narażającej na szwank funkcjonowanie witryny.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsza umowa o korzystanie podlega przepisom prawa polskiego, dyrektywom i rozporządzeniom unijnym oraz stosownym przepisom międzynarodowym i jest interpretowana w oparciu o zasady dobrej wiary, etyki transakcyjnej oraz gospodarczego i społecznego celu przyznawanego prawa. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie uznane zostanie za niezgodne z prawem, a tym samym nieważne lub nieobowiązujące, to automatycznie traci ono ważność, co w żadnym wypadku nie wpływa na ważność pozostałych warunków. Żadna zmiana warunków niniejszej umowy nie będzie rozpatrywana i nie stanie się częścią umowy, o ile nie została sformułowana na piśmie i nie została włączona do umowy. Sądami właściwymi do rozpoznawania wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy są sądy w Warszawie na terenie Polski.